Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Uchwały Rady Gminy 2008

 1. Nr XVIII/97/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
 2. Nr XVIII/98/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
 3. Nr XVIII/99/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok".
 4. Nr XVIII/100/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej we Frysztaku a stanowiącej własność Gminy Frysztak.
 5. Nr XVIII/101/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Huta Gogołowska stanowiącej własność Gminy Frysztak.
 6. Nr XVIII/102/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Kamili Wnęk położonej we wsi Pułanki.
 7. Nr XVIII/103/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/ 8/ 2006 z dnia 05 grudnia 2006 roku dotyczącej powołania stałej komisji Rady i ustalenia zakresu jej działania.
 8. Nr XVIII/104/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Frysztak na lata 2007- 2013".
 9. Nr XVIII/105/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego.
 10. Nr XVIII/106/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.
 11. Nr XVIII/107/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008 rok.
 12. Nr XIX/108/2008 z dnia 27.02.2008 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 13. Nr XIX/109/2008 z dnia 27.02.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
 14. Nr XIX/110/2008 z dnia 27.02.2008 zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak.
 15. Nr XIX/111/2008 z dnia 27.02.2008 zmieniająca uchwałę nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie budżetu Gminy na 2008r.
 16. Nr XXI/112/2008 z dnia 19.03.2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia zażalenia od negatywnych opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku z dniem 1 września 2008 roku.
 17. Nr XXII/113//2008 z dnia 03.04.2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
 18. Nr XXII/114/2008 z dnia 03.04.2008 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 19. Nr XXII/115/2008 z dnia 03.04.2008 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2008.
 20. Nr XXII/116/2008 z dnia 03.04.2008 w sprawie wyznaczenia radnego na przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego "WISŁOK"
 21. Nr XXII/117/2008 z dnia 03.04.2008 w sprawie zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 22. Nr XXII/118/2008 z dnia 03.04.2008 zmieniająca uchwałę nr XVIII/97/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu
 23. Nr XXII/119/2008 z dnia 03.04.2008 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok.
 24. Nr XXII/120/2008 z dnia 03.04.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego.
 25. Nr XXII/121/2008 z dnia 03.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminy Frysztaka Powiatowym Forum Gospodarczym w Strzyżowie, dotyczącej wspólnego przygotowania oraz realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
 26. Nr XXII/122/2008 z dnia 03.04.2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Frysztak oraz w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia wartości jednego punktu mającego zastosowanie w określeniu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Frysztak.
 27. Nr XXIII/123/2008 z dnia 28.04.2008 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 28. Nr XXIII/124/2008 z dnia 28.04.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
 29. Nr XXIII/125/2008 z dnia 28.04.2008 w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Frysztak.
 30. Nr XXIII/126/2008 z dnia 28.04.2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Strzyżowskim dotyczącego współdziałania w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 31. Nr XXIII/127/2008 z dnia 208.04.2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.
 32. Nr XXIII/128/2008 z dnia 28.04.2008 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2007r.
 33. Nr XXIV/129/2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.
 34. Nr XXIV/130/2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 35. Nr XXIV/131/2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
 36. Nr XXIV/132/2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 37. Nr XXIV/133/2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie
 38. Nr XXIV/134/2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Frysztak gm. Frysztak"
 39. Nr XXIV/135/2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku o pomoc finansową z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 2 "Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem infrastruktury drogowej", objętego "Podkarpackim Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich".
 40. Nr XXIV/136/2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Frysztak.
 41. Nr XXIV/137/2008 z dnia 28.05.2008 w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 42. Nr XXV/138/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
 43. Nr XXv/139/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 44. Nr XXV/140/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 45. Nr XXV/141/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2008r.
 46. Nr XXV/142/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie Herbu Gminy Frysztak.
 47. Nr XXV/143/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie ustanowienia flagi Gminy Frysztak i zasad jej używania.
 48. Nr XXV/144/2008 z dnia 30.06.2008 w sprawie zmiany uchwały XXIX/156/2005 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Frysztak.
 49. Nr XXVI/145/2008 z dnia 27.08.2008 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Pułankach.
 50. Nr XXVI/146/2008 z dnia 27.08.2008 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Gliniku Średnim.
 51. Nr XXVI/147/2008 z dnia 27.08.2008 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok.
 52. Nr XXVI/148/2008 z dnia 27.08.2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 53. Nr XXVI/149/2008 z dnia 27.08.2008 w sprawie wyrażania opinii przekształcenia poprzez likwidacje Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
 54. Nr XXVI/150/2008 z dnia 27.08.2008 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800 MHz, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX
 55. Nr XXVI/151/2008 z dnia 27.08.2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 56. Nr XXVI/152/2008 z dnia 27.08.2008 zmieniająca Uchwałę własną nr XXIV/137/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 57. Nr XXVII/153/2008 z dnia 28.09.2008r. w sprawie uchwalenia uchwały nr XXV/140/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.06.2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 58. Nr XXVII/154/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
 59. Nr XXVII/155/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 60. Nr XXVII/156/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2008 r.
 61. Nr XXVII/157/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/105/2004 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.04.2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i ich oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 62. Nr XXVII/158/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/2004 z dnia 30.04.2004r. Rady Gminy Frysztak w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 63. Nr XXVII/159/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Frysztak".
 64. Nr XXVII/160/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wychodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Frysztak.
 65. Nr XXVII/161/2008 z dnia 29.09.2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej we Frysztaku stanowiącej własność Gminy Frysztak.
 66. Nr XXVIII/162/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
 67. Nr XXVIII/163/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 68. Nr XXVIII/164/2008 z dnia 30.10.2008 zmieniająca uchwałę nr XXVII/156/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2008 r.
 69. Nr XXVIII/165/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 70. Nr XXVIII/166/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.
 71. Nr XXVIII/167/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
 72. Nr XXVIII/168/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
 73. Nr XXVIII/169/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/113/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
 74. Nr XXIX/170/2008 z dnia 14.11.2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pomoc finansową o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2008r.
 75. Nr XXIX/171/2008 z dnia 14.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem Strzyżowskim w celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 Frysztak- Gogołów- Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2009 rok.
 76. Nr XXIX/172/2008 z dnia 14.11.2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2008 r.
 77. Nr XXX/173/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008 rok.
 78. Nr XXX/174/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2008 r.
 79. Nr XXX/175/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
 80. Na XXX/176/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Frysztak
 81. Nr XXX/177/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 82. Nr XXX/178/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie ustalania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów.
 83. Nr XXX/179/2008 z dnia 28.11.2008 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Frysztak.
 84. Nr XXXI/180/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
 85. Nr XXXI/181/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 86. Nr XXXI/182/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie wyboru banku do prowadzenia obsługi budżetu Gminy Frysztak w latach 2009-2013
 87. Nr XXXI/183/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 88. Nr XXXI/184/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 89. Nr XXXI/185/2008 z dnia 30.12.2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2009r.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:33przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:732

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.