Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Zarządzenia Wójta Gminy 2022

 1. Nr V/ 305 /2022 z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego, w tym do wydawania informacji i decyzji administracyjnych.
 2. Nr V/ 306 /2022 z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego, w tym do wydawania informacji.
 3. Nr V/307/2022 z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022.
 4. Nr V/308/2022 z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” edycja 2022.
 5. Nr V/309/2022 z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zasad jego przyznawania oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Frysztak.
 6. Nr V/310/2022 z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.
 7. Nr V/311/2022 z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 8. Nr V/311A/2022 z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 9. Nr V/312/2022 z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 10. Nr V/313/2022 z dnia 15 lutego 2022r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2022 r.
 11. Nr V/314/2022 z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2022 r.
 12. Nr V/315/2022 z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację w 2022r. zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn.: "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 13. Nr V/316/2022 z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów przeznaczonych do sprzedaży.
 14. Nr V/316A/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kobyle gm. Frysztak na mienie Gminy Frysztak.
 15. Nr V/317/2022 z dnia dnia 24 lutego 2022r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 16. Nr V/318/2022 z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Gminie Frysztak.
 17. Nr V/319/2022 z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Frysztak w 2022 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn.: "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 18. Nr V/320/2022 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 19. V/320A/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Frysztak w 2022 roku.
 20. Nr V/321/2022 z dnia 11 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku, Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym, Zespołu Szkół w Lubli, Zespołu Szkół w Stępinie.
 21. Nr V/322 /2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługujących obywatelom Ukrainy , w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
 22. Nr V/ 323 /2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do
  prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługujących obywatelom Ukrainy.
 23. Nr V/324/2022 z dnia 17 marca 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 24. Nr V/325/2022 z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
 25. Nr V/326/2022 z dnia 29 marca 2022r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Lubli Pani Annie Szteliga. 
 26. Nr V/327/2022 z dnia 30 marca 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie.
 27. Nr V/328/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2022 r.
 28. Nr V/329/2022 z dnia 31 marca 2022r. zmieniające zarządzenie Nr III/183/2013 Wójta Gminy Frysztak z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 29. Nr V/330/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 30. Nr V/331/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 31. Nr V/332/2022 z dnia 31 marca 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 32. Nr V/333/2022 z dnia 05 kwietnia 2022r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku.
 33. Nr V/334/2022 z dnia 12 kwietnia 2022r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę i najem gruntów i składników mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 34. V/335/2022 z dnia z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku, Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym, Szkoły Podstawowej w Cieszynie.
 35. Nr V/336/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r.
 36. Nr V/337/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Glinik Średni i Glinik Górny gm. Frysztak na mienie Gminy Frysztak.
 37. Nr V/338/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Twierdza gm. Frysztak.
 38. Nr V/339/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Frysztak.
 39. Nr V/340/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r.
 40. Nr V/341/2022 z dnia z dnia 09 maja 2022r. w sprawie nabycia gruntu.
 41. Nr V/342/2022 z dnia 12 maja 2022r. w sprawie nabycia gruntu.
 42. Nr V/343/2022 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 43. Nr V/344/2022 z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszynie i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 44. Nr V/345/2022 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r.
 45. Nr V/346/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszynie Pani Jolancie Dybaś.
 46. Nr V/347/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku Pani Beacie Madej.
 47. Nr V/348/2022 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 48. Nr V/349/2022 z dnia z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr V/72/2019 Wójta Gminy Frysztak z dnia 10 lipca 2019 dotyczącego powołania Komisji do przeprowadzania odbiorów robót inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją, remontem i odbudową dróg na terenie Gminy Frysztak.
 49. Nr V/350/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie Panu Waldemarowi Błażejowskiemu.
 50. Nr V/351/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak, położonych w miejscowości Cieszyna i Stępina.
 51. Nr V/352/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2022 roku.
 52. Nr V/353/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 53. Nr V/354/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 54. Nr V/355/20222 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku wiejskim w Pułankach, stanowiącego własność Gminy Frysztak.
 55. Nr V/356/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku wiejskim w Pułankach, stanowiącego własność Gminy Frysztak.
 56. Nr V/357/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku.
 57. Nr V/358/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 58. Nr V/359/2022 z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030.
 59. Nr V/360/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Frysztak w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej , w których wystąpiły szkody związane z klęską nawalnego deszczu i gradu w czerwcu 2022 roku.
 60. Nr V/361/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 61. Nr V/362/2022 z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu i przegonu w miejscowości Gogołów.
 62. Nr V/363/2022 z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie nabycia gruntu.
 63. Nr V/364/2022 z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2022r.
 64. Nr V/365/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 65. Nr V/366/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 66. Nr V/367/20222 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
 67. Nr V/368/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
 68. Nr V/369/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r. 
 69. Nr V/370/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2022-2022.
 70. Nr V/371/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 71. Nr V/372/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 72. Nr V/373/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
 73. Nr V/374/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 74. Nr V/375/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 75. Nr V/376/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 76. Nr V/377/2022z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 77. Nr V/378/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązku dyrektora Zespołu Szkół w Lubli.
 78. Nr V/379/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 79. Nr V/380/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Stępinie. 
 80. Nr V/381/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 81. Nr V/382/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół we Frysztaku do złożenia wniosku o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
 82. Nr V/383/2022 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę i najem gruntów i składników mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 83. Nr V/384/2022 z dnia 21 września 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr V/111/2019 Wójta Gminy Frysztak z dnia 21.11.2019 roku w sprawie określenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak , tj.: pasów drogowych dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną, nieruchomości nie będących drogami wewnętrznymi na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji oraz wysokości stawek opłat.
 84. Nr V/385/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach wiejskich w Gminie Frysztak na okolicznościowe imprezy zamknięte i otwarte.
 85. Nr V/386/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2023 roku.
 86. Nr V/387/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, w tym do wydawania informacji i decyzji administracyjnych. 
 87. Nr V/388/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, w tym do wydawania informacji i decyzji administracyjnych. 
 88. Nr V/389/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 89. Nr V/390/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym Panu Krzysztofowi Stasiowskiemu.
 90. Nr V/391/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 91. Nr V/392/2022 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, przeznaczonych do najmu oraz dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 92. Nr V/393/2022 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
 93. Nr V/394/2022 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, przeznaczonych do najmu w trybie przetargu nieograniczonego. 
 94. Nr V/395/2022 z dnia 07 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 95. Nr V/396/2022 z dnia 10 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, położonych w miejscowości Cieszyna, przeznaczonych do zamiany.
 96. Nr V/397/2022 z dnia 12 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu w 2023 roku usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 97. Nr V/ 398 /2022 z dnia 12 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Frysztak w 2023 roku.
 98. Nr V/399/2022 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 99. Nr V/400/2022 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 100. Nr V/401/2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 101. Nr V/402/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.
 102. Nr V/403/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 103. Nr V/404/2022 z dnia z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 104. Nr V/405/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2023 rok.
 105. Nr V/406/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 106. Nr V/407/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 107. Nr V/408/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o zakup preferencyjnego paliwa stałego.
 108. Nr V/409/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 109. Nr V/410/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 110. Nr V/411/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego, w tym do wydawania informacji i decyzji administracyjnych.
 111. Nr V/412/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego, w tym do wydawania informacji.
 112. Nr V/413/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny węgla dla gospodarstw domowych. 
 113. Nr V/414/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Frysztak.
 114. Nr V/415/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 115. Nr V/416/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę i najem gruntów i składników mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 116. Nr V/417/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 117. Nr V/418/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do przyjęcia nieletnich w celu wykonywania prac społecznych w 2023 roku.
 118. Nr V/419/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”.
 119. Nr V/419A/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 13:21przez:
Opublikowano:2022-03-07 13:52przez: Administrator
Zmodyfikowano:2023-08-09 13:50przez: Ewelina Baje
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:2779

Rejestr zmian

 • [2023-08-09 13:50:03]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-07-27 07:38:32]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-07-27 07:37:42]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-01-13 09:18:12]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-01-09 12:49:17]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-12-06 12:16:42]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-12-02 14:41:46]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-12-02 14:16:12]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-11-22 12:04:35]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-11-14 13:21:49]Ewelina Bajedodatnie dokumentu
 • [2022-10-28 12:21:52]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-10-28 09:12:38]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-10-28 09:03:41]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-10-28 08:57:19]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-10-28 08:55:20]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-10-28 08:41:06]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-10-28 08:31:36]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-08-31 09:00:33]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-08-23 11:00:30]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-08-05 11:37:15]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-08-02 13:13:03]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-08-02 13:03:47]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-08-02 13:00:17]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-07-28 15:02:47]AdministratorAktualizacja treści dodano zarządzenie 364
 • [2022-07-04 09:26:09]AdministratorAktualizacja treści dodano zarządzenia
 • [2022-06-06 09:26:40]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-06-03 14:07:26]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-06-03 13:55:29]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-05-06 15:08:41]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-04-11 11:23:50]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-04-07 08:11:54]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-04-04 08:55:32]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-04-04 08:54:20]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-04-04 08:49:55]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-03-16 12:03:01]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-03-16 11:49:20]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-03-16 11:46:59]Ewelina Bajeaktualizacja