Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.19.2021

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa (modernizacja) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 81/1, 82, 106/1, 106/3, 106/4, 107/1, 107/2, 108/5, 109/1, 156, 157, 247/14, 249/2 i 249/5, obr. ew. Glinik Dolny, jedn. ew. Frysztak

Frysztak, 13-01-2022 r.

Gpr.6733.19.2021

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735) w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa (modernizacja) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 81/1, 82, 106/1, 106/3, 106/4, 107/1, 107/2, 108/5, 109/1, 156, 157, 247/14, 249/2 i 249/5, obr. ew. Glinik Dolny, jedn. ew. Frysztak;

zawiadamiam Strony postępowania o tym, że
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Starosta Strzyżowski uzgodnili milcząco projekt przedmiotowej decyzji.
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem RZ.ZPU.1.522.3545.2021.GM z dnia 20.12.2021 r. W postanowieniu zobowiązał inwestora do wykonania inwestycji w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji, a w przypadku ich uszkodzenia, do naprawy w celu zapewnienia ciągłości swobodnego przepływu wód w sieci drenarskiej i rowie melioracyjnym. Ponadto na etapie projektowania inwestor zobowiązany jest dokonać uzgodnienia kolizji zamierzenia inwestycyjnego z ww. ciekami wodnymi w Nadzorze Wodnym w Strzyżowie.
3. Zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 28-01-2022 r.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-17 15:05przez:
Opublikowano:2022-01-14 11:50przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:847

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.