Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Ogłoszenie Wójta Gminy Frysztak o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały XXVI/237/2021 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 lutego 2021r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak, obejmującej teren położony w centralnej części gminy w miejscowości Twierdza, pomiędzy rzeką Wisłok a linią kolejową nr 106 Rzeszów Główny - Jasło, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 lutego do 22 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy we Frysztaku, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, w pokoju Nr 16, w godzinach pracy Urzędu.

Frysztak, 25-01-2022

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza
w Gminie Frysztak

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały XXVI/237/2021 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 lutego 2021r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak, obejmującej teren położony w centralnej części gminy w miejscowości Twierdza, pomiędzy rzeką Wisłok a linią kolejową nr 106 Rzeszów Główny - Jasło, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 lutego do 22 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy we Frysztaku, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, w pokoju Nr 16, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy we Frysztaku pod adresem: https://bip.frysztak.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 luty 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy we Frysztaku- w sali nr 6 o godzinie 12:00.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 z późn. zm.), ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: ug@frysztak.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2022 r.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-17 15:04przez:
Opublikowano:2022-01-25 09:53przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1215

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.