Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Otwarty konkurs ofert pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnej poprzez zakup strojów i instrumentów muzycznych dla lokalnych grup artystycznych, działających w Gminie Frysztak”

Wójt Gminy Frysztak ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Frysztak w obszarze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz w obszarze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 w/w ustawy – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnej poprzez zakup strojów i instrumentów muzycznych dla lokalnych grup artystycznych, działających w Gminie Frysztak”.

Frysztak, dnia 23.02.2024 r.

 

OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571), uchwały Nr LIII/454/2023 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok” oraz na podstawie uchwały budżetowej na 2024 r. Gminy Frysztak Nr LV/473/2024 r. z 31 stycznia 2024 r.

 

Wójt Gminy Frysztak ogłasza

 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Frysztak w obszarze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz w obszarze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 w/w ustawy – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

         I. Nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

 „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnej poprzez zakup strojów  i instrumentów muzycznych dla lokalnych grup artystycznych, działających w Gminie Frysztak”

 Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2024 r. wynosi 19.000,00 zł.

          II. Zasady przyznania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571).
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.
 3. Oferent biorący udział w konkursie zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty kopię dokumentu (np. statut, regulamin) potwierdzającego prowadzenie działalności w sferze kultury art. 4 ust 1 pkt 4 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 4. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności zgodnej z założeniami konkursu nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej Oferenta.
 5. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 90 % sumy kosztów zakupu instrumentów muzycznych. Oferent zobowiązany jest wnieść wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 10 % sumy kosztów zakupu instrumentów muzycznych.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

          III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 31.12.2024 r.
 2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 4. Dokumenty księgowe dotyczące realizowanego zadania winne być opisane pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym oraz podpisane przez uprawnione osoby
  IV. Termin i miejsce składania ofert:
 5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20 (pokój nr 8) w terminie do dnia 18 marca 2024 r. włącznie. Oferta, która zostanie złożona lub wpłynie pocztą po w/w terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 6. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana, z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w konkursie.

  V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:
 7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Druki można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Frysztak http://www.bip.frysztak.pl/ w zakładce Konkursy ofert.

 1. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym złożone w przewidzianym terminie.
 2. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada wnioskodawca.
 3. Wszelkie dokumenty, jeśli nie zostaną złożone w oryginałach, winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentacji podmiotu składającego ofertę lub uwierzytelnione przez notariusza.
 4. Wybór ofert nastąpi do 22.03.2024 r.
 5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert i zamieszczone zostanie: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Frysztaku i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy we Frysztaku.
 6. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa. Komisja przedstawi protokół zawierający opinię w sprawie złożonych ofert Wójtowi Gminy Frysztak, który podejmie decyzję w formie zarządzenia o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Kryteria formalne wyboru oferty:
 8. a) podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571),
 9. b) cele statutowe podmiotu są zbieżne z zakresem zadania,
 10. c) kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
 11. Kryteria merytoryczne wyboru oferty:
 12. a) adresatami zadania są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Frysztak,
 13. b) podmiot składający ofertę jest bezpośrednim organizatorem i realizatorem zadania, lub podmioty składające ofertę wspólną,
 14. c) realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzęcie, potrzebnym do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,
 15. d) oferta winna spełniać wymogi wynikające z treści niniejszego ogłoszenia,
 16. e) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę,
 17. f) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 18. g) ocena proponowanej jakości wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot składający ofertę będzie realizował zadanie,
 19. h) ocena udziału własnych lub pochodzących z innych źródeł środków finansowych na realizację zadania publicznego,
 20. i) ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy, pracę społeczną członków,
 21. Podmioty przyjmując zlecenie zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Umowa ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Pliki do pobrania

Wyniki konkursu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-23 14:30przez:
Opublikowano:2024-02-23 08:55przez: Łukasz Fąfara
Zmodyfikowano:2024-03-26 08:52przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:320

Rejestr zmian

 • [2024-03-26 08:52:04]AdministratorAktualizacja treści dodano wyniki konkurus
 • [2024-02-23 14:17:13]Łukasz FąfaraDodanie ogłoszenia