Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.21.2021

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, że 28 grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP we Frysztaku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku starej plebanii na budynek usługowy (Dom Pogrzebowy) na działce nr ew. 221/9, obr. ew. Frysztak.

Frysztak, 07-03-2022 r.

Gpr.6733.21.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, że

28 grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP we Frysztaku
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku starej plebanii na budynek usługowy (Dom Pogrzebowy) na działce nr ew. 221/9, obr. ew. Frysztak.

Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu Delegaturą w Rzeszowie odnośnie inwestycji, która ma być realizowana w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.21.2021 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 22.03.2022 r.
W terminie kolejnych 7 dni od daty doręczenia, tj. do 29-03-2022 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. urzędowania, można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-23 11:47przez:
Opublikowano:2022-03-23 11:49przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:999

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.