Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.2.2022

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamiam, że 25 stycznia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, realizowana na działkach nr ew. 1956, 1955/2, 1942 i 1899/4 obr. ew. Lubla.

Frysztak, 07-03-2022 r.

Gpr.6733.2.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

zawiadamiam, że 25 stycznia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, realizowana na działkach nr ew. 1956, 1955/2, 1942 i 1899/4 obr. ew. Lubla.

W dniu 07-03-2022 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:

  •  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  •  Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
  •  PGW Wody Polski, Zarząd Zlewni w Krośnie – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych.

Równocześnie informuje się, iż w aktach sprawy Gpr.6733.2.2022 znajduje się projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. w dniu 22.03.2022 r.
W terminie kolejnych 7 dni od daty doręczenia, tj. do 29-03-2022 r., w tut. urzędzie, w pok. nr 16, w godz. Urzędowania, można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-23 10:00przez:
Opublikowano:2022-03-07 11:44przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1130

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.