RSS
szukaj
RSS
A A A K

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

04.02.2019

 Gpr.6220.3.2018

Frysztak, dnia 4 luty 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 79, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z póź. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póź. zm.),


Wójt Gminy Frysztak zawiadamia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa kabiny lakierniczej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków na potrzeby blacharni i lakierni na działce nr 8/2 w miejscowości Frysztak” oraz o możliwości:

1. Zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, raportem oddziaływania na środowisko), która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, w pokoju nr 11 w godzinach od 7.30 – 14.30, w terminie na okres 30 dni tj. od 04.02.2019r. do 05.03.2019r.

2. Składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Frysztak w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni, tj. od 04.02.2019r. do 05.03.2019r. na adres: Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak; poczta elektroniczna – anna.rzeznikiewicz@ug.frysztak.pl, faks (17)2777-920 .
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

Ww. przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony postanowieniem tut. organu, znak: Gpr.6220.3.2018, z dnia 22 listopada 2018 r., w którym nałożono na Wnioskodawcę obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Elżbiety i Jarosława Szopa.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z póź. zm.), niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Frysztak jest Organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w wykazie danych na stronie internetowej bip.frysztak.pl, prowadzonym przez Urząd Gminy Frysztak oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Frysztak oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ww. ustawy).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Frysztak przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Frysztak

Treść zawiadomienia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 04.02.2019

Dokument oglądany razy: 199
« inne obwieszczenia i informacje