RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.6.2018

24.08.2018

 Frysztak, 22-08-2018 r.

Gpr.6733.6.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 26 czerwca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie,
działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach:
– obr. ew. Gogołów, jedn. ew. Frysztak, nr ew.: 1225, 2541/2, 2541/4, 2651/1 i 2651/2;
– obr. ew. Sowina, jedn. ew. Kołaczyce, nr ew. 597/1.

W dniu 22-08-2018 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska– w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Starosta Powiatu Jasielskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
• PGW Wody Polski, Nadzór Wodny w Strzyżowie oraz Nadzów Wodny w Jaśle – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.

Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik


Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 24.08.2018

Dokument oglądany razy: 106
« inne obwieszczenia i informacje