RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.7.2018

16.08.2018

 Frysztak, 16-08-2018 r.

Gpr.6733.7.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 3 lipca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Spółki EmiTel S.A., działającej przez Pełnomocnika – Pana Grzegorza Gredkę
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej KRZ-FRYSZTAK-GLINIK GÓRNY/20522, w skład której wchodzą: stalowa wieża kratowa o wysokości ok. 42,50 m n.p.t., anteny sektorowe, antena radioliniowa, urządzenia zasilająco-sterujące na platformie sprzętowej u podnóża wieży na części działki nr ew. 1955 oznaczonej na Załączniku nr 1 konturem ABCDA, obr. ew. Glinik Górny.

W dniu 16-08-2018 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska– w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
• PGW Wody Polski, Nadzór Wodny w Strzyżowie – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych,
• Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, WUOZ z/s w Przemyślu Delegaturą w Rzeszowie odnośnie lokalizacji inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.

Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik


Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 16.08.2018

Dokument oglądany razy: 92
« inne obwieszczenia i informacje