RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.4.2018

06.08.2018

 Frysztak, 25-07-2018 r.

Gpr.6733.4.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 25 maja 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika – Pana Jacka Sieńko
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej pod nazwą: Budowa nowych powiązań linią kablową nN typu YAKXs 4x120 mm2 od stacji transformatorowej Frysztak 8 do złącza kablowego ZK na budynku nr 70 oraz od złącza ZK na budynku nr 70 do złącza kablowego na budynku nr 96 w miejscowości Frysztak na działkach nr ew. 395, 384, 396, 41/5, 39/4, 39/11, 39/10, 52, 60/13, 37/4, 37/3, 36/3, 35/2, 34/2 i 33/2 przy ul. Nowej, obr. ew. Frysztak na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika – Pana Jacka Sieńko.

W dniu 25-05-2018 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
• PGW Wody Polski, Nadzór Wodny w Strzyżowie – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.

Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik


Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 06.08.2018

Dokument oglądany razy: 96
« inne obwieszczenia i informacje