RSS
szukaj
RSS
A A A K

Ogłoszenie o wyłożeniu IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

28.05.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany nr IV Studium udostępniony będzie również na stronie internetowej http://bip.frysztak.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy we Frysztaku o godz. 11 30 .

Równocześnie zawiadamiam, że ww. projekt zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Frysztak, osobiście w Urzędzie Gminy we Frysztaku, pocztą na adres: Urząd Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, ustnie do protokołu w pok. nr 16 w Urzędzie Gminy Frysztak lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1579) na adres: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.
Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Frysztak.

Treść ogłoszenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 28.05.2018

Dokument oglądany razy: 136
« inne obwieszczenia i informacje