RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.19.2019

04.02.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa słupowej stacji transformatorowej Twierdza 3 wraz ze złączem kablowym ZK-SN oraz odcinkami linii energetycznych kablowych SN i nN jako nawiązanie do istniejących linii kablowych SN i nN na działkach nr ew. 275/4, 282/8, 282/9, 282/4 i 282/2, obr. ew. Twierdza.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Spółce Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego

04.02.2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Spółce Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. pobór wody podziemnej ze studni zlokalizowanej na działce nr ewid. 282/9 w m. Twierdza, gm. Frysztak

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.18.2019

23.01.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lubli oraz budowa przewiązki łączącej halę z budynkiem Zespołu Szkół w Lubli na działce nr ew. 1173, obr. ew. Lubla

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

21.01.2020

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa kabiny lakierniczej oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków usługowych (handel) na blacharnię i lakiernię na działce nr ew. 8/2, obręb ew. Frysztak.

Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

16.01.2020

„Budowa 2 odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (każda) wraz z infrastrukturą techniczną na części działek nr ew. 1722, 1725”które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 ( 54. Zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 48 616