RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Gpr.6220.2.2017

26.01.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie z dnia 25-01-2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji elektroenergetycznej oraz linii zasilającej, w ramach zadania pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV oraz linii zasilającej 110 kV na terenie gmin Frysztak i Jasło”.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

12.01.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, zasilaniem energetycznym przepompowni i przyłączami dla części miejscowości Cieszyna i Wiśniowa z przełączeniem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pułanki (aneks) na działkach nr ewid.: 517/2, 541, 542, 1297/2, 1297/13, 1297/15, 1297/16, 1297/17, 1297/19, 1297/20, 1297/21, 1298, 1299/1, 1301/1, 1301/4, 1301/5, 1305/9, 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/13, 1321/3, 1322/1, 1323/1, 1324/1, 1324/2, 1325/1, 1326/6, 1326/8, 1327/2, 1328/1, 1328/2, 1329/3, 1329/4, 1330/4, 1391/3, 1391/6, 1392, 1393, 1389, 1396 zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, t.j. w terminie do dnia 01.02.2018 r.

Obwieszczenie w sprawie raportu po konsultacjach społecznych w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016-2022

09.01.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości raport z konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016-2022"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.7.2017

08.01.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 5-01-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej niskiego napięcia od stacji transformatorowej Frysztak 10 do złącza kablowego na budynku sklepu „Góra” na działkach nr ew. 281/3, 252/2, 276, 275, 272/1 i 272/2 (na załączniku nr 1 kontur ABC…PRA), obr. ew. Frysztak..
Postępowanie było prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A., działającej przez Pełnomocnika – Pana Jacka Sieńko.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.6.2017

08.01.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 3-01-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa linii kablowej od stacji transformatorowej Frysztak 8 do złącza kablowego ZK na budynku nr 70 oraz od złącza ZK na budynku nr 70 do złącza kablowego na budynku nr 96 przy ul. Nowej na działkach nr ew. 395, 384, 396, 41/5, 41/6, 39/4, 39/11, 39/10, 52, 60/13, 37/3, 37/4, 36/3, 36/4, 35/2 i 35/6, obr. ew. Frysztak.
Postępowanie było prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A., działającej przez Pełnomocnika – Pana Jacka Sieńko.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 34 675