RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi Lubla - Bukowy Las - Musiał - Knap - Glinik Dolny

23.08.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Lubla - Bukowy Las - Musiał - Knap - Glinik Dolny dz. nr ewid. 1253, 1291 w km 0+011-1+001 wraz z przebudową przepustów w km 0+350, 0+729 w miejscowości Lubla”.

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi Stępina - Jaworek - Giera - Chytrówka

23.08.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Stępina - Jaworek - Giera - Chytrówka dz. nr ewid. 733, 404 w km 0+055 -1+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+132 w miejscowości Stępina”userfiles/file/OBWIESZCZENIA/2018/VIII-23/Tre%C5%9B%C4%87%20Obwieszczenia.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.5.2018

16.08.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 maja 2018 r. na wniosek Gminy Frysztak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 392/6, obr. ew. Cieszyna na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka
.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

16.08.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej pod nazwą: Budowa nowych powiązań linią kablową nN typu YAKXs 4x120 mm2 od stacji transformatorowej Frysztak 8 do złącza kablowego ZK na budynku nr 70 oraz od złącza ZK na budynku nr 70 do złącza kablowego na budynku nr 96 w miejscowości Frysztak na działkach nr ew. 395, 384, 396, 41/5, 39/4, 39/11, 39/10, 52, 60/13, 37/4, 37/3, 36/3, 35/2, 34/2 i 33/2 przy ul. Nowej, obr. ew. Frysztak

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.7.2018

16.08.2018

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 maja 2018 r. na wniosek Gminy Frysztak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej KRZ-FRYSZTAK-GLINIK GÓRNY/20522, w skład której wchodzą: stalowa wieża kratowa o wysokości ok. 42,50 m n.p.t., anteny sektorowe, antena radioliniowa, urządzenia zasilająco-sterujące na platformie sprzętowej u podnóża wieży na części działki nr ew. 1955 oznaczonej na Załączniku nr 1 konturem ABCDA, obr. ew. Glinik Górny na rzecz Spółki EmiTel S.A., działającej przez Pełnomocnika – Pana Grzegorza Gredkę.userfiles/file/OBWIESZCZENIA/2018/16_VIII/obw%201_7.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.3.2018

08.08.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 01-08-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa oświetlenia drogi powiatowej na działkach nr ewid. 494/3, 494/4, 495/2, 505, 506/2, 507/3, 508/2, 524, 525, 526, 536/2, 537, 538/1, 538/3, 544, 546, 547, 548/1 obręb ew. Glinik Średni.
Postępowanie było prowadzone na wniosek Gmina Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.6.2017

06.08.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 maja 2018 r. na wniosek Gminy Frysztak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej pod nazwą: „Budowa nowych powiązań linią kablową nN typu YAKXs 4x120 mm2 od stacji transformatorowej Frysztak 8 do złącza kablowego ZK na budynku nr 70 oraz od złącza ZK na budynku nr 70 do złącza kablowego na budynku nr 96 w miejscowości Frysztak” na działkach nr ew. 395, 384, 396, 41/5, 41/6, 39/4, 39/11, 39/10, 52, 60/13, 37/3, 37/4, 36/3, 36/4, 35/2 i 35/6 przy ul. Nowej, obr. ew. Frysztak..

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.4.2018

06.08.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 maja 2018 r. na wniosek Gminy Frysztak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa nowego odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej pod nazwą: Budowa nowych powiązań linią kablową nN typu YAKXs 4x120 mm2 od stacji transformatorowej Frysztak 8 do złącza kablowego ZK na budynku nr 70 oraz od złącza ZK na budynku nr 70 do złącza kablowego na budynku nr 96 w miejscowości Frysztak na działkach nr ew. 395, 384, 396, 41/5, 39/4, 39/11, 39/10, 52, 60/13, 37/4, 37/3, 36/3, 35/2, 34/2 i 33/2 przy ul. Nowej, obr. ew. Frysztak na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika – Pana Jacka Sieńko.

Obwieszczenia Wójta Gminy Frysztak o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy FRYSZTAK

13.07.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy FRYSZTAK od dnia 16.07.2018r. do dnia 14.09.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Frysztak

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.3.2018

21.06.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 maja 2018 r. na wniosek Gminy Frysztak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa oświetlenia drogi powiatowej na działkach nr ewid. 494/3, 494/4, 495/2, 505, 506/2, 507/3, 508/2, 524, 525, 526, 536/2, 537, 538/1, 538/3, 544, 546, 547, 548/1 obręb ew. Glinik Średni

Materiały do wglądu. IV zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

04.06.2018

Wójt Gminy Frysztak informuje że w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. zostanie wyłozony do publicznego wglądu projekt IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak.

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie urzędu oraz w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o wyłożeniu IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

28.05.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania decyzji

28.05.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości, że deyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Frysztak i Wiśniowa na okres 3 lat

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie zawiadamiające społeczeństwo o wydanej decyzji

22.05.2018

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 18-05-2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 112159 R Frysztak - Sztukówka - Gogołów - Januszkowice w km 8+280 - 10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+552 w miejscowości Gogołów."

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji

22.05.2018

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał w dniu 18-05-2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 112159 R Frysztak - Sztukówka - Gogołów - Januszkowice w km 8+280 - 10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+552 w miejscowości Gogołów."Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 40 413