RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DAB.1.6631.2.2017.MD.2

30.03.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzje z dnia 23 lutego 2017r. znak DAB.1.6631.2.2017.MD.2, utrzymującą w mocy decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016r. nr. 46/16, znak I-X.7840.1.51.2016, w części I zatwierdzającą projektu budowlany i udzielający pozwolenia na budowę dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frysztak

28.03.2017

Wójt Gminy Frysztak informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frysztak

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

22.03.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku usługowo-handlowo-produkcyjnego na działkach nr ew. 22/1, 22/3 i 33/17, obr. ew. Glinik Dolny i działce nr ew. 496/4, obr. ew. Frysztak, jedn. ew. Frysztak zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji.
Z aktami sprawy można się zapoznać w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania z możliwością wypowiedzenia się również co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań w ciągu 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie Gpr 6220.1.2017

21.03.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postepowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna - Stępina - Huta Gogołowska w km 3+300-4+600 wraz z przebudową mostów w km 3+308 i w km 4+711 oraz przebudową przepustu w km 10+205 w miejscowościach Stępina i Huta Gogołowska".

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie Gpr 6220.1.2017

21.03.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna - Stępina - Huta Gogołowska w km 3+300-4+600 wraz z przebudową mostów w km 3+308 i w km 4+711 oraz przebudową przepustu w km 10+205 w miejscowościach Stępina i Huta Gogołowska".

Obwieszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frysztak

21.03.2017

Wójt Gminy Frysztak zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frysztak.
Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Frysztak informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.1.2017

03.03.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 31 stycznia 2017 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku usługowo-handlowo-produkcyjnego na działkach nr ew. 22/1, 22/3 i 33/17, obr. ew. Glinik Dolny i działce nr ew. 496/4, obr. ew. Frysztak, jedn. ew. Frysztak.

Obwieszczenie o udostępnieniu informacji Gpr.604.19.2017

03.03.2017

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z poźniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPR 6220.1.2017

13.02.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania, że w dniu 13 lutego 2017r. na wniosek Zarządu Dróg w Strzyżowie ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna - Stępina - Huta Gogołowska w km 3+300-4+600 wraz z przebudową mostów w km 3+308 i w km 4+711 oraz przebudową przepustu w km 10+250 w miejscowościach Stępina i Huta Gogołowska"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.9.2016

18.01.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 18-01-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka kablowej sieci energetycznej SN 15 kV od słupa nr 10 w miejscowości Cieszyna, gmina Frysztak, do stacji transformatorowej Pstrągówka 1, gmina Wiśniowa na działkach:
– obręb ew. Cieszyna, jednostka ew. Frysztak: 133, 140, 148, 150/1, 1715, 1718, 180, 1721, 178/1, 1719, 1717, 177, 219, 216, 212 i część działki 1711/2;
– obręb ew. Pstrągówka, jednostka ew. Wiśniowa: 2901, 2390, 2391 i 2902.

Postępowanie było prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 w Lublinie, działającej przez Pełnomocnika, Pana Krzysztofa Bienię, ul. Partyzantów 1A/p311, 35-241 Rzeszów.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

10.01.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa odcinka kablowej sieci energetycznej SN 15 kV od słupa nr 10 w miejscowości Cieszyna, gmina Frysztak, do stacji transformatorowej Pstrągówka 1, gmina Wiśniowa na działkach:
– obręb ew. Cieszyna, jednostka ew. Frysztak: 133, 140, 148, 150/1, 1715, 1718, 180, 1721, 178/1, 1719, 1717, 177, 219, 216, 212 i część działki 1711/2, 1710, 123, 1711/1, 1713, 153, 1716, 222/2, 222/1, 221, 220 i część działki 1711/2;
– obręb ew. Pstrągówka, jednostka ew. Wiśniowa: 2901, 2390, 2391 i 2902, 2392/4" zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji.
Z aktami sprawy można się zapoznać w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania z możliwością wypowiedzenia się również co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań w ciągu 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 34 129