RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Obwieszczenie o granicach okręgów w wybora uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym Pułanki

18.08.2017

Wójt Gminy Frysztak informuje, że wybory uzupełniające do Rady Gminy Frysztak zarządzone na dzień 29 października 2017 roku przeprowadzone zostaną w okręgu wyborczym nr 11 Sołectwo Pułanki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.4.2017

16.08.2017

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 16-08-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr ew. 392/13, części działki nr ew. 392/14, części działki nr ew. 392/15 i części działki nr ew. 392/16, oznaczonych na załączniku nr 1 konturem ABCDEFGHIJKLA obr. ew. Cieszyna.
Postępowanie było prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.3.2017

28.07.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 28-07-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV relacji Strzyżów-Krosno od słupa nr 163 do stacji transformatorowej „Glinik Dolny 1” wraz z odgałęzieniami, na działkach:
– obręb ew. Pułanki: 533 i 534;
– obręb ew. Frysztak: 1, 271, 276, 297, 314/2, 260/2, 269, 273, 275, 286, 293/5, 169, 374, 366, 368, 277, 278, 279/1, 280/4, 282/2, 283, 281/3, 285/3, 285/10, 285/6, 287, 293/4, 293/6, 252/2, 162/16, 162/14, 162/13, 280/3, 272/2, 221/9, 221/8 i 371;
– obręb Twierdza: 13/2, 12/1, 12/2, 19, 261/5, 260/3, 50/5, 49/3, 49/2, 50/7, 70, 77/1 i 77/2;
– obręb Glinik Dolny: 734/1, 482/14, 490/6, 482/17, 482/12 i 482/21
Postępowanie było prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A., działającej przez Pełnomocnika, Pana Pawła Kalandyka.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

25.07.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr ew. 392/13, części działki nr ew. 392/14, części działki nr ew. 392/15 i części działki nr ew. 392/16, oznaczonych na załączniku nr 1 konturem ABCDEFGHIJKLA obr. ew. Cieszyna zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji.
Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, t.j. w terminie do dnia 14.08.2017 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Podkarpackiego znak I-X.7840.1.51.2016/2017

05.07.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji Wojewody Podkarpackiego znak I-X.7840.1.51.2016/2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.4.2017

30.06.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 19 czerwca 2017 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr ew. 392/13, części działki nr ew. 392/14, części działki nr ew. 392/15 i części działki nr ew. 392/16, oznaczonych na załączniku nr 1 konturem ABCDEFGHIJKLA obr. ew. Cieszyna.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

30.06.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV relacji Strzyżów-Krosno od słupa nr 163 do stacji transformatorowej „Glinik Dolny 1” wraz z odgałęzieniami, na działkach: obręb ew. Pułanki: 533 i 534; obręb ew. Frysztak: 1, 271, 276, 297, 314/2, 260/2, 269, 273, 275, 286, 293/5, 169, 374, 366, 368, 277, 278, 279/1, 280/4, 282/2, 283, 281/3, 285/3, 285/10, 285/6, 287, 293/4, 293/6, 252/2, 162/16, 162/14, 162/13, 280/3, 272/2, 221/9, 221/8 i 371; obręb Twierdza: 13/2, 12/1, 12/2, 19, 261/5, 260/3, 50/5, 49/3, 49/2, 50/7, 70, 77/1 i 77/2; obręb Glinik Dolny: 734/1, 482/14, 490/6, 482/17, 482/12 i 482/21 zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji.
Z aktami sprawy można się zapoznać w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania z możliwością wypowiedzenia się również co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań w ciągu 5 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 7.07.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.3.2017

12.06.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 11 maja 2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika – Pana Pawła Kalandyk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV relacji Strzyżów-Krosno od słupa nr 163 do stacji transformatorowej „Glinik Dolny 1” wraz z odgałęzieniami, na działkach:
– obręb ew. Pułanki: 533 i 534;
– obręb ew. Frysztak: 1, 271, 276, 297, 314/2, 260/2, 269, 273, 275, 286, 293/5, 169, 374, 366, 368, 277, 278, 279/1, 280/4, 282/2, 283, 281/3, 285/3, 285/10, 285/6, 287, 293/4, 293/6, 252/2, 162/16, 162/14, 162/13, 280/3, 272/2, 221/9, 221/8 i 371;
– obręb Twierdza: 13/2, 12/1, 12/2, 19, 261/5, 260/3, 50/5, 49/3, 49/2, 50/7, 70, 77/1 i 77/2;
– obręb Glinik Dolny: 734/1, 482/14, 490/6, 482/17, 482/12 i 482/21.

Obwieszczenie w sprawie raportu po II konsultacjach społecznych w sprawie "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016-2022"

01.06.2017

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości raport z konsultacji społecznych w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016 - 2022

Obwieszczenie o udostępnieniu informacji Gpr.604.29.2017

05.05.2017

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Frysztak.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania na środowisko dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie

05.05.2017

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania na środowisko dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie

Obwieszczenie o rozpoczęciu II konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022

29.04.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o rozpoczęciu II konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022

Obwieszczenie w sprawie raportu po konsultacjach społecznych w zakresie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

27.04.2017

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości treść raportu po konsultacjach społecznych w zakresie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.1.2017

19.04.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 19-04-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku usługowo-handlowo-produkcyjnego na działkach nr ew. 22/1, 22/3 i 33/17, obr. ew. Glinik Dolny i działce nr ew. 496/4, obr. ew. Frysztak, jedn. ew. Frysztak.
Postępowanie było prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Gpr.6220.1.2017

12.04.2017

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.04.2017 r. została wydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna – Stępina – Huta Gogołowska w km 3+300-4+600 wraz z przebudową mostów w km 3+308 i w km 4+711 oraz przebudową przepustu w km 10+205 w miejscowościach Stępina i Huta Gogołowska”.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 34 128