RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji

06.12.2017

Wójt Gminy Frysztak zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022

Obwieszenie o konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak

28.11.2017

Wójt Gminy Frysztak informuje o konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak

Informacja o złożonej ofercie dotyczącej realziacji zadania publicznego przez jednostkę OSP Pułanki

23.11.2017

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn zm.) Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 21.11.2017 r. do Urzędu Gminy Frysztak wpłynęła oferta dotycząca realizacji zadania publicznego przez jednostkę OSP Pułanki.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

23.11.2017

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej od stacji transformatorowej Frysztak 8 do złącza kablowego ZK na budynku nr 70 oraz od złącza ZK na budynku nr 70 do złącza kablowego na budynku nr 96 przy ul. Nowej na działkach nr ew. 395, 384, 396, 41/5, 41/6, 39/4, 39/11, 39/10, 52, 60/13, 37/3, 37/4, 36/3, 36/4, 35/2 i 35/6, obr. ew. Frysztak
zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji.

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, t.j. w terminie do dnia 13.12.2017 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.7.2017

22.11.2017

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 19 października 2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika – Pana Jacka Sieńko zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
budowa linii kablowej niskiego napięcia od stacji transformatorowej Frysztak 10 do złącza kablowego na budynku sklepu „Góra” na działkach nr ew. 281/3, 252/2, 276, 275, 272/1 i 272/2 (na załączniku nr 1 kontur ABC…PRA), obr. ew. Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.6.2017

06.11.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 12 października 2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika – Pana Jacka Sieńko zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa linii kablowej od stacji transformatorowej Frysztak 8 do złącza kablowego ZK na budynku nr 70 oraz od złącza ZK na budynku nr 70 do złącza kablowego na budynku nr 96 przy ul. Nowej na działkach nr ew. 395, 384, 396, 41/5, 41/6, 39/4, 39/11, 39/10, 52, 60/13, 37/3, 37/4, 36/3, 36/4, 35/2 i 35/6, obr. ew. Frysztak.

Obwieszenie o wydaniu decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak DLI.I.6620.58.2016.AN.28

30.10.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję znak DLI.I.6620.58.2016.AN.28 uchylającą i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego nr 1/4/16 z dnia 28 września 2016 r., znak I-IV.747.1.2016...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.5.2017

18.10.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 18-10-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu STY7001_B, w skład której wchodzą:
- stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m n.p.t.;
- dziewięć anten sektorowych;
- pięć anten radioliniowych;
- urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych u podnóża wieży kratowej oraz drogi kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami;
- instalacja zasilająca i odgromowa;
- ogrodzenie;
na części działki nr ew. 140 oznaczonej na Załączniku nr 1 konturem ABCDA, obr. ew. Cieszyna.
Postępowanie było prowadzone na wniosek Spółki P4 Sp. z o. o., działającej przez Pełnomocnika – Pana Andrzeja Bartosińskiego.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

28.09.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu STY7001_B, w skład której wchodzą:
- stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m n.p.t.;
- dziewięć anten sektorowych;
- pięć anten radioliniowych;
- urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych u podnóża wieży kratowej oraz drogi kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami;
- instalacja zasilająca i odgromowa;
- ogrodzenie;
na części działki nr ew. 140, obr. ew. Cieszyna

zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji.
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Rzeszowie wydał w dniu 19.09.2017 r. postanowienie nr Pz-ZA.5151.32.2017 ZJ uzgadniające lokalizację przedmiotowej inwestycji.


Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, t.j. w terminie do dnia 17.10.2017 r.

Informacja o złożonych ofertach dotyczących realziacji zadań publicznych przez jednostki OSP z terenu gminy Frysztak

18.09.2017

 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn zm.) Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 18.09.2017 r. do Urzędu Gminy Frysztak wpłynęło pięć ofert dotyczących realizacji zadań publicznych przez jednostki OSP z terenu gminy Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.5.2017

08.09.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że 14 sierpnia 2017 r. na wniosek Spółki P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającej przez Pełnomocnika – Pana Andrzeja Bartosińskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu STY7001_B, w skład której wchodzą:
- stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m n.p.t.;
- dziewięć anten sektorowych;
- pięć anten radioliniowych;
- urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych u podnóża wieży kratowej oraz drogi kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami;
- instalacja zasilająca i odgromowa;
- ogrodzeni
e;
na części działki nr ew. 140, obr. ew. Cieszyna.
.

Obwieszczenie o granicach okręgów w wybora uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym Pułanki

18.08.2017

Wójt Gminy Frysztak informuje, że wybory uzupełniające do Rady Gminy Frysztak zarządzone na dzień 29 października 2017 roku przeprowadzone zostaną w okręgu wyborczym nr 11 Sołectwo Pułanki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.4.2017

16.08.2017

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 16-08-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr ew. 392/13, części działki nr ew. 392/14, części działki nr ew. 392/15 i części działki nr ew. 392/16, oznaczonych na załączniku nr 1 konturem ABCDEFGHIJKLA obr. ew. Cieszyna.
Postępowanie było prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Gpr.6733.3.2017

28.07.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 28-07-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV relacji Strzyżów-Krosno od słupa nr 163 do stacji transformatorowej „Glinik Dolny 1” wraz z odgałęzieniami, na działkach:
– obręb ew. Pułanki: 533 i 534;
– obręb ew. Frysztak: 1, 271, 276, 297, 314/2, 260/2, 269, 273, 275, 286, 293/5, 169, 374, 366, 368, 277, 278, 279/1, 280/4, 282/2, 283, 281/3, 285/3, 285/10, 285/6, 287, 293/4, 293/6, 252/2, 162/16, 162/14, 162/13, 280/3, 272/2, 221/9, 221/8 i 371;
– obręb Twierdza: 13/2, 12/1, 12/2, 19, 261/5, 260/3, 50/5, 49/3, 49/2, 50/7, 70, 77/1 i 77/2;
– obręb Glinik Dolny: 734/1, 482/14, 490/6, 482/17, 482/12 i 482/21
Postępowanie było prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A., działającej przez Pełnomocnika, Pana Pawła Kalandyka.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

25.07.2017

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr ew. 392/13, części działki nr ew. 392/14, części działki nr ew. 392/15 i części działki nr ew. 392/16, oznaczonych na załączniku nr 1 konturem ABCDEFGHIJKLA obr. ew. Cieszyna zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji.
Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, t.j. w terminie do dnia 14.08.2017 r.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 29 150