RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 30.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Uchwały 2017

Uchwały Rady Gminy Frysztak - 2017

 1. Nr XXVI/202/2017 z dnia 31.01.201 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 2. Nr XXVI/203/2017 z dnia 31.01.201 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 - 2030 oraz w uchwale Nr XXV/192/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 - 2030.
 3. Nr XXVI/204/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Czudec pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przygotowanie miejsc postojowych dla pasażerów korzystających z PKP”
 4. Nr XXVI/205/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Wiśniowa pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdem”.
 5. Nr XXVI/206/2017 z dnia 31.01.2017 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Frysztak”.
 6. Nr XXVI/207/2017 z dnia 31.01.2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Frysztak Nr XXV/191/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
 7. Nr XXVI/208/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, części działki nr 452 położonej we Frysztaku.
 8. Nr XXVII/209/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół we Frysztaku.
 9. Nr XXVII/210/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 10. Nr XXVII/211/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 – 2030.
 11. Nr XXVII/212/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie zawarcia umowy partnerstwa z Gminą Wiśniowa dla realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Wiśniowa i Frysztak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.
 12. Nr XXVII/213/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2017 roku”.
 13. Nr XXVII/214/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie stwierdzenia zrzeczenia się członkostwa w Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak.
 14. Nr XXVII/215/2017 z dnia 22.02.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 15. Nr XXVII/216/2017 z dnia 22.02.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr V/31/2015 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak”.
 16. Nr XXVII/217/2017 z dnia 22.02.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/186/2016 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
 17. Nr XXVII/218/2017 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Razem do przyszłości” realizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie w partnerstwie z Zespołem Szkół w Przewrotnem (Gmina Głogów Małopolski), Zespołem Szkół w Bratkowicach (Gmina Świlcza) i Zespołem Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi (Gmina Niebylec) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
 18. Nr XXVIII/219/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół we Frysztaku.
 19. Nr XXVIII/220/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 20. Nr XXVIII/221/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i odddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.
 21. Nr XXVIII/222/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, fla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.
 22. Nr XXIX/223/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 23. Nr XXIX/224/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 24. Nr XXIX/225/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
 25. Nr XXIX/226/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 -2030.
 26. Nr XXIX/227/2017 z dnia 30.03.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/67/2015 z dnia 30.10.2015 r. zmieniającą uchwałę Nr V/26/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 27. Nr XXIX/228/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 28. Nr XXIX/229/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.
 29. Nr XXIX/230/2017 z dnia 30.03.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/159/2005 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 30. Nr XXIX/231/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Frysztak”
 31. Nr XXIX/232/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 32. Nr XXX/233/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia Sołectwa Cieszyna do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.
 33. Nr XXX/234/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cieszyna”.
 34. Nr XXX/235/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
 35. Nr XXX/236/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 -2030.
 36. Nr XXX/237/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 37. Nr XXX/238/2017 z dnia 28.04.2017 r. mieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Frysztak Nr XXV/191/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
 38. Nr XXX/239/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Frysztak.
 39. Nr XXX/240/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Gliniku Górnym.
 40. Nr XXX/241/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Frysztak.
 41. Nr XXX/242/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Razem do przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
 42. Nr XXXI/243/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
 43. Nr XXXI/244/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 -2030.
 44. Nr XXXI/245/2017 z dnia 31.05.2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Frysztak Nr XXV/191/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
 45. Nr XXXI/246/2017 z dnia 31.05.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/201/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 46. Nr XXXI/247/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 47. Nr XXXI/248/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 48. Nr XXXI/249/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 49. Nr XXXI/250/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 50. Nr XXXI/251/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 51. Nr XXXI/252/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie wzoru formularza elektronicznego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 52. Nr XXXII/253/2017 z dnia 23.06.2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 53. Nr XXXII/254/2017 z dnia 23.06.2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2016 r.
 54. Nr XXXII/255/2017 z dnia 23.06.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
 55. Nr XXXII/256/2017 z dnia 23.06.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/247/2017 z 31 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 56. Nr XXXII/257/2017 z dnia 23.06.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu.
 57. Nr XXXII/258/2017 z dnia 23.06.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 58. Nr XXXIII/259/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
 59. Nr XXXIII/260/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 - 2031.
 60. Nr XXXIII/261/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2017 r.
 61. Nr XXXIII/262/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2017 r.
 62. Nr XXXIV/263/2017 z dnia 08 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 63. Nr XXXIV/264/2017 z dnia 08 września 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Frysztak Nr XXV/191/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
 64. Nr XXXIV/265/2017 z dnia 08 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/261/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2017 r.
 65. Nr XXXIV/266/2017 z dnia 08 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2017 r. zadania publicznego.
 66. Nr XXXIV/267/2017 z dnia 08 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2018 r. zadania publicznego.
 67. Nr XXXIV/268/2017 z dnia 08 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pomoc finansową dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2017 r.
 68. Nr XXXIV/269/2017 z dnia 08 września 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty elektronicznymi instrumentami płatniczymi podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Frysztak.
 69. Nr XXXIV/270/2017 z dnia 08 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 – 2031.
 70. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 08 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/262/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2017 r.
 71. Nr XXXIV/272/2017 z dnia 08 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Czudec pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przygotowanie miejsc postojowych dla pasażerów korzystających z PKP”.
 72. Nr XXXIV/273/2017 z dnia 08 września 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Strzyżowskim.
 73. Nr XXXIV/274/2017 z dnia 08 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Stępinie.
 74. Nr XXXV/275/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
 75. Nr XXXV/276/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 – 2031.
 76. Nr XXXV/277/2017 z dnia 27.10.2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak.
 77. Nr XXXV/278/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak.
 78. Nr XXXV/279/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Frysztak”.
  Załącznik - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Frysztak.
 79. Nr XXXV/280/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, powierzchni dachowej na budynkach w miejscowości Stępina.
 80. Nr XXXV/281/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Frysztak.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 30.10.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 7 433