RSS
szukaj
RSS
A A A K

Zarządzenia 2016

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2016

  1. Nr IV/93/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach wiejskich w Gminie Frysztak na okolicznościowe imprezy zamknięte i otwarte.
  2. Nr IV/94/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni przeznaczonych do sprzedaży.
  3. Nr IV/95/2016 z dnia 14.01.2016 r. w sprawie nabycia gruntu.
  4. Nr IV/96/2016 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
  5. Nr IV/97/2016 z dnia 20.01.2016 r. zmieniające zarządzenie Nr I/83/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  6. Nr IV/98/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
  7. Nr IV/99/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  8. Nr IV/100/2016 z dnia 01.02.2016 r. w sprawie organizacji  przeprowadzenia szkoleń obronnych w 2016 r.
  9. Nr IV/101/2016 z dnia 09.02.2016 r. w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak i współwłaścicieli Państwa Frend Adam i Łopuszyńska-Frend Barbara w miejscowości Kobyle.
  10. Nr IV/102/2016 z dnia 16.02.2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego marki Tarpan Honker.
  11. Nr IV/103/2016 z dnia 16.02.2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2016 r.
  12. Nr IV/105/2016 z dnia 26.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Górny.
  13. Nr IV/106/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Górny przeznaczonych do sprzedaży.
  14. Nr IV/107/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  15. Nr IV/108/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2016 r.
  16. Nr IV/109/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna.
  17. Nr IV/110/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna przeznaczonych do sprzedaży.
  18. Nr IV/111/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak.
  19. Nr IV/112/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak przeznaczonych do sprzedaży.
  20. Nr IV/113/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni.
  21. Nr IV/114/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni przeznaczonych do sprzedaży.
  22. Nr IV/115/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2016.
  23. Nr IV/116/2016 z dnia 08.03.2016 r. w sprawie powołania komisji w celu uporządkowania dokumentacji z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego.
  24. Nr IV/117/2016 z dnia 08.03.2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2016 roku.
  25. Nr IV/118/2016 z dnia 18.03.2016 r. zmieniające zarządzenie Nr III/183/2013 Wójta Gminy Frysztak z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
  26. Nr IV/119/2016 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie "Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych".
  27. Nr IV/120/2016 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej.
  28. Nr IV/121/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus".
  29. Nr IV/122/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus".
  30. Nr IV/123/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2016 r.
  31. Nr IV/124/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
  32. Nr IV/125/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  33. Nr IV/126/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
  34. Nr IV/127/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych na terenie gminy Frysztak.
  35. Nr IV/128/2016 z dnia 07.04.2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.
  36. Nr IV/129/2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  37. Nr IV/130/2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  38. Nr IV/131/2016 z dnia 09.05.2016 r. w sprawie sprzedaży posiadania Gminy Frysztak gruntów w miejscowości Glinik Średni.
  39. Nr IV/132/2016 z dnia 09.05.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących posiadanie Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni przeznaczonych do sprzedaży.
  40. Nr IV/133/2016 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  41. Nr IV/134/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  42. Nr IV/135/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
  43. Nr IV/136/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE-SAREX 16/I".
  44. Nr IV/137/2016 z dnia 20.06.2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2016 roku.
  45. Nr IV/138/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  46. Nr IV/139/2016 z dnia 04.07.2016 r. w sprawie nabycia gruntu.
  47. Nr IV/140/2016 z dnia 08.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  48. Nr IV/141/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  49. Nr IV/142/2016 z dnia 19.07.2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynaującym naukę w roku szkolnym 2016/2017.
  50. Nr IV/143/2016 z dnia 29.07.2016 r. w sprawie nabycia gruntu w Kobylu.
  51. Nr IV/144/2016 z dnia 29.07.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  52. Nr IV/145/2016 z dnia 29.07.2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak.
  53. Nr IV/146/2016 z dnia 29.07.2016 r. zmieniające zarządzenie Nr I/177/2009 z dnia 07 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów o zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
  54. Nr IV/147/2016 z dnia 29.07.2016 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
  55. Nr IV/148/2016 z dnia 22.08.2016 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2026 - 2028 kredytu długoterminowego w kwocie 1.503.425,30 zł.
  56. Nr IV/149/2016 z dnia 22.08.2016 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącyliwości spłaty w 2017 r. pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie.
  57. Nr IV/150/2016 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie przedłożenie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  58. Nr IV/151/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  59. Nr IV/152/2016 z dnia 19.09.2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej "BIESZCZADY 2016".
  60. Nr IV/153/2016 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  61. Nr IV/154/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu OPEL VIVARO KOMBI.
  62. Nr IV/155/2016 z dnia 04.10.2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku oraz udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.
  63. Nr IV/156/2016 z dnia 04.10.2016 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
  64. Nr IV/157/2016 z dnia 17.10.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  65. Nr IV/158/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 1312/8 o pow. 0,1090 ha polozonej w miejsciowości Gogołów.
  66. Nr IV/159/2016 z dnia 31.10.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  67. Nr IV/160/2016 z dnia 10.11.2016 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok".
  68. Nr IV/161/2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  69. Nr IV/162/2016 z dnia 15.11.2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017 rok.
  70. Nr IV/163/2016 z dnia 15.11.2016 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 - 2030.
  71. Nr IV/164/2016 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społeczniytecznej w 2017 roku.
  72. Nr IV/165/2016 z dnia 24.11.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
  73. Nr IV/166/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
  74. Nr IV/167/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
  75. Nr IV/168/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym. 
  76. Nr IV/169/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Cieszynie.
  77. Nr IV/170/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 1  we Frysztaku.
  78. Nr IV/171/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubli.
  79. Nr IV/172/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Stępinie.
  80. Nr IV/173/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gogołowie.
  81. Nr IV/174/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi  Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
  82. Nr IV/175/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
  83. Nr IV/176/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół we Frysztaku.
  84. Nr IV/177/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
  85. Nr IV/178/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  86. Nr IV/179/2016 z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury centralizacji i rozliczeń podatku VAT w Gminie Frysztak.
  87. Nr IV/180/2016 z dnia 01.12.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
  88. Nr IV/181/2016 z dnia 05.12.2016 r. w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla.
  89. Nr IV/182/2016 z dnia 05.12.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własniość Gminy Frysztak w mejscowości Lubla z przeznaczeniem do sprzedaży.
  90. Nr IV/183/2016 z dnia 06.12.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
  91. Nr IV/184/2016 z dnia 06.12.2016 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczyhc w miejscu zamieszkania osób z terenu Gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
  92. Nr IV/185/2016 z dnia 06.12.2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego na terenie gminy Frysztak.
  93. Nr IV/186/2016 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w zakresie działąnia 3.1. Rozwój OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
  94. Nr IV/187/2016 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
  95. Nr IV/188/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  96. Nr IV/189/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Frysztak w 2017 roku.
  97. Nr IV/190/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  98. Nr IV/191/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 08.02.2017
Podpisał: Tomasz Patla
Dokument z dnia: 08.02.2017
Dokument oglądany razy: 7 053