RSS
szukaj
RSS
A A A K

Zarządzenia 2014

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2014

  1. Nr III/261/2014 z dnia 10.02.2014 w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej analizy ryzyka w Urzędzie Gminy Frysztak.
  2. Nr III/262/2014 z dnia 10.02.2014 w sprawie nabycia gruntu.
  3. Nr III/263/2014 z dnia 12.02.2014 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2014 r.
  4. Nr III/264/2014 z dnia 14.02.2014 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2014 r.
  5. Nr III/265/2014 z dnia 14.02.2014 w sprawie ustalenia z urzędu nowych numerów porządkowych budynków w miejscowości Glinik Górny.
  6. Nr III/266/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2014 r.
  7. Nr III/267/2014 z dnia 20.02.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  8. Nr III/268/2014 z dnia 28.02.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  9. Nr III/269/2014 z dnia 14.03.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  10. Nr III/270/2014 z dnia 14.03.2014 w sprawie organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej Urzędu Gminy Frysztak.
  11. Nr III/271/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2014.
  12. Nr III/272/2014 z dnia 28.03.2014 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
  13. Nr III/273/2014 z dnia 28.03.2014 zmieniające zarządzenie Nr III/201/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie stawek rozliczania podróży służbowych odbytych samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy na obszarze kraju dla pracowników Urzędu Gminy Frysztak i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
  14. Nr III/274/2014 z dnia 28.03.2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
  15. Nr III/275/2014 z dnia 28.03.2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Stępinie.
  16. Nr III/276/2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  17. Nr III/277/2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie nabycia gruntu.
  18. Nr III/278/2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie nabycia gruntu.
  19. Nr III/279/2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie nabycia gruntu.
  20. Nr III/280/2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2014 r.
  21. Nr III/281/2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  22. Nr III/282/2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów robót inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją, remontem i odbudową w 2014 roku dróg na terenie gminy Frysztak.
  23. Nr III/283/2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.
  24. Nr III/284/2014 z dnia 30.04.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  25. Nr III/285/2014 z dnia 02.05.2014 r. w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych.
  26. Nr III/286/2014 z dnia 05.05.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  27. Nr III/287/2014 z dnia 09.05.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  28. Nr III/288/2014 z dnia 19.05.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód wyrządzonych w infrastrukturze Gminy Frysztak wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych. 
  29. Nr III/289/2014 z dnia 23.05.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  30. Nr III/290/2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  31. Nr III/291/2014 z dnia 03.06.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  32. Nr III/292/2014 z dnia 03.06.2014 r. zmieniające zarządzenia Nr I/199/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Frysztak.
  33. Nr III/293/2014 z dnia 03.06.2014 r. w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Gminy Frysztak.
  34. Nr III/294/2014 z dnia 18.06.2014 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro".
  35. Nr III/295/2014 z dnia 03.06.2014 r. zmieniające zarządzenie Nr III/272/2014 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
  36. Nr III/296/2014 z dnia 03.06.2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2014 roku.
  37. Nr III/297/2014 z dnia 03.06.2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
  38. Nr III/298/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki.
  39. Nr III/299/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki przeznaczonych do sprzedaży.
  40. Nr III/300/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Widacz.
  41. Nr III/301/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Widacz przeznaczonych do sprzedaży.
  42. Nr III/302/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia o wypłaty zasiłków dla opiekunów.
  43. Nr III/303/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do przyznawania Kart Dużej Rodziny.
  44. Nr III/304/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  45. Nr III/305/2014 z dnia 02.07.2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
  46. Nr III/306/2014 z dnia 04.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  47. Nr III/307/2014 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Gminy Frysztak.
  48. Nr III/308/2014 z dnia 15.07.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  49. Nr III/309/2014 z dnia 16.07.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2014 roku.
  50. Nr III/310/2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  51. Nr III/311/2014 z dnia 01.08.2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2014/2015.
  52. Nr III/312/2014 z dnia 04.08.2014 r. w sprawie nabycia gruntu.
  53. Nr III/313/2014 z dnia 20.08.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  54. Nr III/314/2014 z dnia 21.08.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Gminy Frysztak.
  55. Nr III/315/2014 z dnia 20.08.2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  56. Nr III/316/2014 z dnia 29.08.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  57. Nr III/317/2014 z dnia 29.08.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę powierzchni pod reklamy w Gminie Frysztak.
  58. Nr III/318/2014 z dnia 15.09.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  59. Nr III/319/2014 z dnia 19.09.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  60. Nr III/320/2014 z dnia 22.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
  61. Nr III/321/2014 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania.
  62. Nr III/322/2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  63. Nr III/323/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2020-2021 kredytu długoterminowego w kwocie 308.591,00 zł.
  64. Nr III/324/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę i najem gruntów i składników mienia komunalnego Gminy Frysztak.
  65. Nr III/325/2014 z dnia 16.10.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  66. Nr III/326/2014 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych.
  67. Nr III/327/2014 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  68. Nr III/328/2014 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  69. Nr III/329/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  70. Nr III/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych.
  71. Nr III/331/2014 z dnia 14.11.2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2015 r.
  72. Nr III/332/2014 z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Frysztak w 2015 roku.
  73. Nr III/333/2014 z dnia 14.11.2014 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2015 - 2028.
  74. Nr III/334/2014 z dnia 18.11.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2015r."
  75. Nr III/335/2014 z dnia 24.11.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych.
  76. Nr III/336/2014 z dnia 25.11.2014 r. w sprawie organizacji i zasad działania w Urzędzie Gminy Frysztak Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  77. Nr III/337/2014 z dnia 25.11.2014 r. w sprawie wprowadzania "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Frysztak".
  78. Nr III/338/2014 z dnia 28.11.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  79. Nr IV/1/2014 z dnia 16.12.2014 r. w sprawie nabycia gruntu.
  80. Nr IV/2/2014 z dnia 16.12.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  81. Nr IV/3/2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu OPEL VIVARO KOMBI.
  82. Nr IV/4/2014 z dnia 31.12.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  83. Nr IV/4A/2014 z dnia 31.12.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  84. Nr IV/5/2014 z dnia 31.12.2014 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 27.06.2016
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 30.01.2015
Dokument oglądany razy: 7 639