RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 20.11.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Uchwały 2014

Uchwały Rady Gminy Frysztak - 2014

 1. Nr XXXIX/291/2014 z dnia 28.01.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/222/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 2. Nr XXXIX/292/2014 z dnia 28.01.2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Frysztak na 2014 rok.
 3. Nr XXXIX/293/2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 - 2028.
 4. Nr XXXIX/294/2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie likwidacji Związku Międzygminnego "Wisłok".
 5. Nr XXXIX/295/2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie stwierdzenia zrzeczenia się członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
 6. Nr XXXIX/296/2014 z dnia 28.01.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 7. Nr XXXIX/297/2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS we Frysztaku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 8. Nr XL/298/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 9. Nr XL/299/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 - 2028.
 10. Nr XL/300/2014 z dnia 28.02.2014 dotycząca zmiany uchwały Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Frysztak".
 11. Nr XL/301/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 12. Nr XL/302/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn. "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich" o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2014 r.
 13. Nr XL/303/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 14. Nr XL/304/2014 z dnia 28.02.2014 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2014 roku".
 15. Nr XLI/305/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 16. Nr XLI/306/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
 17. Nr XLI/307/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 18. Nr XLI/308/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 - 2028.
 19. Nr XLI/309/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 20. Nr XLI/310/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 21. Nr XLII/311/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 22. Nr XLII/312/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 - 2028.
 23. Nr XLII/313/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Frysztak gm. Frysztak".
 24. Nr XLII/314/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Gliniku Górnym.
 25. Nr XLII/315/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak położonych w miejscowości Stępina.
 26. Nr XLIII/316/2014 z dnia 30.05.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 27. Nr XLIII/317/2014 z dnia 30.05.2014 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014 Gminy Frysztak Nr XXXIX/292/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
 28. Nr XLIII/318/2014 z dnia 30.05.2014 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frysztak".
 29. Nr XLIV/319/2014 z dnia 27.06.2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
 30. Nr XLIV/320/2014 z dnia 27.06.2014 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2013 r.
 31. Nr XLIV/321/2014 z dnia 27.06.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 32. Nr XLIV/322/2014 z dnia 27.06.2014 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 - 2028.
 33. Nr XLIV/323/2014 z dnia 27.06.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 34. Nr XLV/324/2014 z dnia 26.09.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 35. Nr XLV/325/2014 z dnia 26.09.2014 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 - 2028.
 36. Nr XLV/326/2014 z dnia 26.09.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 37. Nr XLV/327/2014 z dnia 26.09.2014 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2014 r.
 38. Nr XLV/328/2014 z dnia 26.09.2014 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014 Gminy Frysztak Nr XXXIX/292/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
 39. Nr XLV/329/2014 z dnia 26.09.2014 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Edukacyjne przygody" w ramach Poddziałania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 40. Nr XLV/330/2014 z dnia 26.09.2014 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "y" w ramach Poddziałania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 41. Nr XLVI/331/2014 z dnia 31.10.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 42. Nr XLVI/332/2014 z dnia 31.10.2014 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 - 2028.
 43. Nr XLVI/333/2014 z dnia 31.10.2014 uchylająca uchwałę Nr XXXI/152/97 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 12 marca 1997 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Frysztaku.
 44. Nr XLVI/334/2014 z dnia 31.10.2014 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frysztak.
 45. Nr XLVI/335/2014 z dnia 31.10.2014 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapisów projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości oraz wniosku o uzupełnienie rozporządzenia o Sąd Rejonowy w Strzyżowie.


Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 20.11.2014
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 7 149