RSS
szukaj
RSS
A A A K

Zarządzenia 2010

Zarządzenia Wójta Gminy - 2010

  1. Nr I/240/2010 z dnia 11.01.2010 w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynku Urzędu Gminy Frysztak.
  2. Nr I/241/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wo wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2011 - 2015 kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 4.589.000,00 zł.
  3. Nr I/242/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  4. Nr I/243/2010 z dnia 03.02.2010 w sprawie nabycia gruntu w Kobylu
  5. Nr I/244/2010 z dnia 05.02.2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Huta Gogołowska do sprzedaży.
  6. Nr I/245/2010 z dnia 05.02.2010 w sprawie nabycia gruntu w Kobylu
  7. Nr I/246/2010 z dnia 16.02.2010 w sprawie nabycia gruntu w Kobylu
  8. Nr I/247/2010 z dnia 16.02.2010 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na ternie Gminy Frysztak w 2010r.
  9. Nr I/248/2010 z dnia 16.02.2010 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Frysztak w 2010 r.
  10. Nr I/249/2010 z dnia 16.02.2010 w sprawie ustalenia z urzędu nowych numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w miejscowości Glinik Średni.
  11. I/250/2010 z dnia 16.02.2010 w sprawie przyjęcia "Planu funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrywania w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Frysztak".
  12. Nr I/251/2010 z dnia 26.02.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  13. Nr I/252/2010 z dnia 10.03.2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki do oddania w najem
  14. Nr I/253/2010 z dnia 19.03.2010 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
  15. Nr I/254/2010 z dnia 22.03.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  16. Nr I/255/2010 z dnia 22.03.2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na zadnie gminne pn. "Promocja Gminy w 2010 r."
  17. Nr I/256/2010 z dnia 31.03.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
  18. Nr I/257/2010 z dnia 31.03.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
  19. Nr I/258/2010 z dnia 08.04.2010 w sprawie nabycia gruntu w Kobylu.
  20. Nr I/259/2010 z dnia 08.04.2010w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Górnym, Gliniku Średnim i Gliniku Dolnym.
  21. Nr I/260/2010 z dnia 14.04.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  22. Nr I/261/2010 z dnia 15.04.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę i najem gruntów mienia komunalnego Gminy Frysztak.
  23. Nr I/262/2010 z dnia 16.04.2010 w sprawie nabycia gruntu w Pułankach
  24. Nr I/263/2010 z dnia 16.04.2010 w sprawie nabycia gruntu w Pułankach
  25. Nr I/264/2010 z dnia 20.04.2010 w sprawie ustalenia cen i opłat za zwiedzania schronu kolejowego w Stępinie Cieszynie gm. Frysztak.
  26. Nr I/265/2010 z dnia 20.04.2010 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak
  27. Nr I/266/2010 z dnia 20.04.2010 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2010 roku.
  28. Nr I/267/2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  29. Nr I/268/2010 z dnia 05.05.2010 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2011- 2020 kredytu długoterminowego w kwocie 6.001.604,17 zł
  30. Nr I/269/2010 z dnia 05.05.2010 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego
  31. Nr I/270/2010 z dnia 14.05.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  32. Nr I/271/2010 z dnia 16.05.2010 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Wykonywania Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy Frysztak".
  33. Nr I/272/2010 z dnia 19.05.2010 w sprawie powołania komisji do ustalenia i oszacowania szkód powodziowych powstałych w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gminy Frysztak, spowodowanych przez intensywne opady deszczu w 2010 roku.
  34. Nr I/273/2010 z dnia 24.05.2010 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia i oszacowania szkód powodziowych powstałych w infrastrukturze komunalnej Gminy Frysztak, spowodowanych przez nadmierne i intensywne opady deszczu w miesiącu maju 2010r.
  35. Nr I/274/2010 z dnia 26.05.2010 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń obronnych w 2010 r.
  36. Nr I/275/2010 z dnia 28.05.2010 w sprawie ustalenia składu "Komisji" do szacowania start w uprawach rolnych i sadowniczych na obszarze Gminy Frysztak dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 2010.
  37. Nr I/276/2010 z dnia 31.05.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  38. Nr I/277/2010 z dnia 01.06.2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.
  39. Nr I/278/2010 z dnia 02.06.2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  40. Nr I/279/2010 z dnia 03.06.2010 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.
  41. Nr I/280/2010 z dnia 11.06.2010 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania zespołu powypadkowego
  42. Nr I/281/2010 z dnia 11.04.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  43. Nr I/282/2010 z dnia 15.04.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  44. Nr I/283/2010 z dnia 15.04.2010 w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w stałym obwodzie głosowania Nr 8.
  45. Nr I/284/2010 z dnia 18.04.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  46. Nr I/285/2010 z dnia 18.04.2010 w sprawie wyboru trybu postępowania zamówienia publicznego.
  47. Nr I/286/2010 z dnia 18.04.2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2010/2011
  48. Nr I/287/2010 z dnia 23.04.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  49. Nr I/288/2010 z dnia 23.06.2010 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Basenu Kąpielowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2010 roku.
  50. Nr I/289/2010 z dnia 28.06.2010 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  51. Nr I/290/2010 z dnia 30.06.2010 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  52. Nr I/291/2010 z dnia 30.04.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  53. Nr I/292/2010 z dnia 07.07.2010 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy
  54. Nr I/293/2010 z dnia 08.07.2010 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Średnim
  55. Nr I/294/2010 z dnia 08.07.2010 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Górnym
  56. Nr I/295/2010 z dnia 08.07.2010 w sprawie nabycia gruntu w Stępinie
  57. Nr I/296/2010 z dnia 09.07.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  58. Nr I/297/2010 z dnia 14.07.2010 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Średnim
  59. Nr I/298/2010 z dnia 15.07.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  60. Nr I/299/2010 z dnia 16.07.2010 w sprawie nabycia gruntu w Hucie Gogołowskiej
  61. Nr I/300/2010 z dnia 22.07.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  62. Nr I/301/2010 z dnia 29.07.2010 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
  63. Nr I/302/2010 z dnia 05.08.2010 w sprawie powołania komisji do opróżnienia i przejęcia lokalu socjalnego w Lubli.
  64. Nr I/303/2010 z dnia 12.08.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  65. Nr I/304/2010 z dnia 30.08.2010 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
  66. Nr I/305/2010 z dnia 31.08.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  67. Nr I/306/2010 z dnia 22.09.2010 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.
  68. Nr I/307/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna.
  69. Nr I/308/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy
  70. Nr I/309/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie nabycia gruntu w Gogołowie
  71. Nr I/310/2012 z dnia 28.09.2010 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód wyrządzonych w infrastrukturze Gminy Frysztak wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych
  72. Nr I/311/2010 z dnia 28.09.2010 w sprawie nabycia gruntu w Pułankach.
  73. Nr I/312/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  74. Nr I/313/2010 z dnia 30.09.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010.
  75. Nr I/314/2010 z dnia 18.10.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  76. Nr I/315/2010 z dnia 28.10.2010 w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych
  77. Nr I/316/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  78. Nr I/317/2010 z dnia 02.11.2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina do sprzedaży.
  79. Nr I/318/2010 z dnia 04.11.2010 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania.
  80. Nr I/319/2010 z dnia 08.11.2010 w sprawie nabycia gruntu we Frysztaku.
  81. Nr I/320/2010 z dnia 08.11.2010 w sprawie nabycia gruntu w Cieszynie.
  82. Nr I/321/2010 z dnia 08.11.2010 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych
  83. Nr I/322/2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania procesu wdrażania zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010 - 2015
  84. Nr I/323/2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2011 rok
  85. Nr I/324/2010 z dnia 15.11.2010 dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
  86. Nr I/325/2010 z dnia 15.11.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót związanych z modernizacją i odbudową dróg gminnych w roku 2010, polegających na wykonaniu nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego wraz z podbudową z kruszyw kamiennych, realizowanych w miejscowościach Chytrówka, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Średni, Gogołów, Huta Gogołowska, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stępina, Twierdza, Widacz - Gmina Frysztak.
  87. Nr I/326/2010 z dnia 25.11.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  88. Nr I/327/2010 z dnia 30.11.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  89. Nr I/328/2010 z dnia 30.11.2010 w sprawie powołania komisji do oszacowania i przeznaczenia do kasacji sprzętu i urządzeń pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Frysztak
  90. Nr III/1/2010 z dnia 03.12.2010 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Frysztak w latach 2011 - 2014
  91. Nr III/2/2010 z dnia 03.12.2010 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Frysztak w latach 2011 -2014
  92. Nr III/3/2010 z dnia 06.12.2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego we Frysztaku dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.
  93. Nr III/5/2010 z dnia 07.12.2010 w sprawie nabycia gruntu we Frysztaku
  94. Nr III/5/2010 z dnia 07.12.2010 w sprawie nabycia gruntu we Frysztaku i Cieszynie.
  95. Nr III/6/2010 z dnia 16.12.2010 zmieniające zarządzenie Nr III/3/2010 Wójta Gminy Frysztak z dnia 06.12.2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego we Frysztaku
  96. Nr III/7/2010 z dnia 16.12.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
  97. Nr III/8/2010 z dnia 20.12.2010 zmieniające zarządzenie Nr I/195/2009 z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  98. Nr III/9/2010 z dnia 20.12.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania pn.: "Odbudowa drogi Cieszyna - Sklep - Bobek - Ciosek w km 0+000-:-0+250 wraz z odbudową mostu drogowego na potoku Stępinka w km 0+030 w miejscowości Cieszyna", realizowanego w miejscowościach Cieszyna - Gmina Frysztak.
  99. Nr III/10/2010 z dnia 22.12.2010 w sprawie wyznaczenia podmiotu obowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania niedopłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2011 roku.
  100. Nr III/11/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie przyznania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.
  101. Nr III/12/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
  102. Nr III/13/2010 z dnia 31.12.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  103. Nr III/14/2010 z dnia 31.12.2010 zmieniające zarządzenie Nr I/324/2010 z 15 listopada 2010 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
  104. Nr III/15/2010 z dnia 31.12.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  105. Nr III/16/2011 z dnia 31.12.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.
  106. Nr III/17/2010 z dnia 31.12.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010r.


Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 18.03.2014
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 26 030