RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.14.2018

05.02.2019

 Frysztak, 04-02-2019 r.

Gpr.6733.14.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 23 listopada 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
, działającej przez Pełnomocnika p. Marcina Kretuńskiego
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa kablowej sieci energetycznej średniego napięcia 15 kV od istniejących stanowisk słupowych nr 11 i 12 linii elektroenergetycznej 15 kV relacji Strzyżów – Krosno do stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak w obszarach oznaczonych na załączniku nr 1 konturami ABCDEFGHIJKA i LŁMNOPRDTL na działkach nr ewid, 1725/2, 1725/1, 1643/3, 1638/1, 1635, 1726/3 i 1726/2, obr. ew. Lubla.

W dniu 04-02-2019 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
• PGW Wody Polski, Nadzór Wodny w Strzyżowie – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych,
• Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – w związku z położeniem terenu inwestycji w obszarze przyległym do pada drogowego oraz w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.


Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik


Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 05.02.2019

Dokument oglądany razy: 128
« inne obwieszczenia i informacje