RSS
szukaj
RSS
A A A K

Ogłoszenie o wyłożeniu w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak

05.12.2018

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY FRYSZTAK
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 1945) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXVI/289/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 13 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Frysztak o godz. 9:00.
Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081) zawiadamiam, że ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 22 stycznia 2019 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, ustnie do protokołu w pok. nr 16 w Urzędzie Gminy Frysztak lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.) na adres: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.
Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Frysztak.

Wójt Gminy Frysztak

mgr inż Jan Ziarnik

Treść ogłoszenia

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 05.12.2018

Dokument oglądany razy: 102
« inne obwieszczenia i informacje