RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.3.2018

21.06.2018

 Frysztak, 21-06-2018 r.

Gpr.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 5 marca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:
Gminy Frysztak, ul. Ks. W. Blajera 20, 38-130 Frysztak
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa oświetlenia drogi powiatowej na działkach nr ewid. 494/3, 494/4, 495/2, 505, 506/2, 507/3, 508/2, 524, 525, 526, 536/2, 537, 538/1, 538/3, 544, 546, 547, 548/1 obręb ew. Glinik Średni.

W dniu 21-06-2018 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska– w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
• PGW Wody Polski, Nadzór Wodny w Strzyżowie – odnośnie terenów, na których mogą występować urządzenia melioracji wodnych,
• Powiatowy Zarząd Dróg – odnośnie terenu przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.

Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 21.06.2018

Dokument oglądany razy: 116
« inne obwieszczenia i informacje