RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak

21.12.2017

  Frysztak, 21-12-2017 r.

Gpr.6721.1.2017

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Frysztak Uchwały Nr XXXVI/289/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Frysztak.
Przedmiotem planu miejscowego będzie wskazanie terenów przewidzianych pod lokalizację elementów linii elektroenergetycznej (słupy, kabel linii podziemnej, przewody linii napowietrznej, trakt światłowodowy) oraz pod lokalizację infrastruktury i zabudowy związanej ze stacją elektroenergetyczną 110/15kV. Obszar objęty sporządzeniem planu miejscowego położony jest w obrębie ewidencyjnym Lubla oraz fragmentarycznie w obrębie Widacz. Szczegółowe granice przedmiotowego obszaru zawiera załącznik graficzny do ww. uchwały dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Frysztak oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Frysztak.

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust 1. w związku z art. 46 pkt. 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2018 r.

Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Frysztak, pocztą na adres ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, ustnie do protokołu w pok. nr 16, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1579) na adres: magda.sliwka@ug.frysztak.pl. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Frysztak.

Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 21.12.2017

Dokument oglądany razy: 24
« inne obwieszczenia i informacje