RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

21.12.2017

  Frysztak, 21-12-2017 r.

Gpr.6720.1.2017

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Frysztak Uchwały Nr XXXVI/288/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak.


Zmiana nr IV Studium dotyczy korekty przebiegu projektowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z lokalizacją stacji transformatorowej 110/15 kV dla tej linii. Szczegółowe granice obszaru objętego zmianą nr IV Studium zawiera załącznik graficzny do ww. uchwały dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Frysztak oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Frysztak.

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust 1. w związku z art. 46 pkt. 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany nr IV Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany nr IV Studium oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2018 r.

Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Frysztak, pocztą na adres ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, ustnie do protokołu w pok. nr 16, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1579) na adres: magda.sliwka@ug.frysztak.pl. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Frysztak.

Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 21.12.2017

Dokument oglądany razy: 41
« inne obwieszczenia i informacje