RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.7.2017

22.11.2017

 Frysztak, 22-11-2017 r.

Gpr.6733.7.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19 października 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika – Pana Jacka Sieńko
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa linii kablowej niskiego napięcia od stacji transformatorowej Frysztak 10 do złącza kablowego na budynku sklepu „Góra” na działkach nr ew. 281/3, 252/2, 276, 275, 272/1 i 272/2 (na załączniku nr 1 kontur ABC…PRA), obr. ew. Frysztak.

W dniu 22-11-2017 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
• Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych– w zakresie melioracji wodnych.
• Zarządca drogi w związku z położeniem terenu inwestycji w pasie drogi wojewódzkiej.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.

Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 22.11.2017

Dokument oglądany razy: 36
« inne obwieszczenia i informacje