RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

28.09.2017

 Frysztak, 28-09-2017 r.

Gpr.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w oparciu o art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 oraz art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu STY7001_B, w skład której wchodzą:
- stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m n.p.t.;
- dziewięć anten sektorowych;
- pięć anten radioliniowych;
- urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych u podnóża wieży kratowej oraz drogi kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami;
- instalacja zasilająca i odgromowa;
- ogrodzenie;
na części działki nr ew. 140, obr. ew. Cieszyna.

zawiadamiam Strony postępowania, że zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Rzeszowie wydał w dniu 19.09.2017 r. postanowienie nr Pz-ZA.5151.32.2017 ZJ uzgadniające lokalizację przedmiotowej inwestycji.
Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, t.j. w terminie do dnia 10.10.2017 r.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek: Spółki P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającej przez Pełnomocnika – Pana Andrzeja Bartosińskiego.
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Po upływie wymienionego wyżej terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 28.09.2017

Dokument oglądany razy: 74
« inne obwieszczenia i informacje