RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

30.06.2017

 Frysztak, 30-06-2017 r.

Gpr.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Stosownie do art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 oraz art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej pn.:
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV relacji Strzyżów-Krosno od słupa nr 163 do stacji transformatorowej „Glinik Dolny 1” wraz z odgałęzieniami, na działkach: obręb ew. Pułanki: 533 i 534; obręb ew. Frysztak: 1, 271, 276, 297, 314/2, 260/2, 269, 273, 275, 286, 293/5, 169, 374, 366, 368, 277, 278, 279/1, 280/4, 282/2, 283, 281/3, 285/3, 285/10, 285/6, 287, 293/4, 293/6, 252/2, 162/16, 162/14, 162/13, 280/3, 272/2, 221/9, 221/8 i 371; obręb Twierdza: 13/2, 12/1, 12/2, 19, 261/5, 260/3, 50/5, 49/3, 49/2, 50/7, 70, 77/1 i 77/2; obręb Glinik Dolny: 734/1, 482/14, 490/6, 482/17, 482/12 i 482/21.

zawiadamiam strony postępowania, że zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika – Pana Pawła Kalandyk.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Równocześnie informuję strony przedmiotowego postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Po upływie wymienionego wyżej terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 30.06.2017

Dokument oglądany razy: 103
« inne obwieszczenia i informacje