RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.3.2017

12.06.2017

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że

w dniu 11 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika – Pana Pawła Kalandyk

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV relacji Strzyżów-Krosno od słupa nr 163 do stacji transformatorowej „Glinik Dolny 1” wraz z odgałęzieniami, na działkach:
– obręb ew. Pułanki: 533 i 534;
– obręb ew. Frysztak: 1, 271, 276, 297, 314/2, 260/2, 269, 273, 275, 286, 293/5, 169, 374, 366, 368, 277, 278, 279/1, 280/4, 282/2, 283, 281/3, 285/3, 285/10, 285/6, 287, 293/4, 293/6, 252/2, 162/16, 162/14, 162/13, 280/3, 272/2, 221/9, 221/8 i 371;
– obręb Twierdza: 13/2, 12/1, 12/2, 19, 261/5, 260/3, 50/5, 49/3, 49/2, 50/7, 70, 77/1 i 77/2;
– obręb Glinik Dolny: 734/1, 482/14, 490/6, 482/17, 482/12 i 482/21.

W dniu 09-06-2017 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  • Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie ochrony gruntów rolnych,
  • Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych– w zakresie melioracji wodnych.
  • Właściwymi zarządcami dróg w związku z położeniem terenu inwestycji w pasie dróg: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 12.06.2017

Dokument oglądany razy: 114
« inne obwieszczenia i informacje