RSS
szukaj
RSS
A A A K

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

22.03.2017

 Frysztak, 21-03-2017 r.

Gpr.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamia się, iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku usługowo-handlowo-produkcyjnego na działkach nr ew. 22/1, 22/3 i 33/17, obr. ew. Glinik Dolny i działce nr ew. 496/4, obr. ew. Frysztak, jedn. ew. Frysztak
na na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Równocześnie informuję strony przedmiotowego postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Po upływie wymienionego wyżej terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.
Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 22.03.2017

Dokument oglądany razy: 108
« inne obwieszczenia i informacje