RSS
szukaj
RSS
A A A K

Uchwały 2004

Uchwały Rady Gminy - 2004

  1. Nr XVI/86/2004 z dnia 19.02.2004 w sprawie zmiany zakresu realizacji niektórych wieloletnich programów inwestycyjnych.
  2. Nr XVI/87/2004 z dnia 19.02.2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
  3. Nr XVI/88/2004 z dnia 19.02.2004 w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004.
  4. Nr XVI/89/2004 z dnia 19.02.2004 w sprawie budżetu Gminy na 2004.
  5. Nr XVI/90/2004 z dnia 19.02.2004 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska we Frysztaku.
  6. Nr XVI/91/2004 z dnia 19.02.2004 w sprawie wszczęcia postępowania na wybór banku do prowadzenia obsługi budżetu Gminy Frysztak.
  7. Nr XVI/92/2004 z dnia 19.02.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  8. Nr XVI/93/2004 z dnia 19.02.2004 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Frysztak.
  9. Nr XVII/94/2004 z dnia 26.03.2004 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r.
  10. Nr XVII/95/2004 z dnia 26.03.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004r.
  11. Nr XVII/96/2004 z dnia 26.03.2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak.
  12. Nr XVIII/96A/2004 z dnia 13.04.2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2004 z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004r.
  13. Nr XVIII/97/2004 z dnia 13.04.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  14. Nr XVIII/98/2004 z dnia 13.04.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004r.
  15. Nr XIX/99/2004 z dnia 30.04.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004r.
  16. Nr XIX/100/2004 z dnia 30.04.2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r.
  17. Nr XIX/101/2004 z dnia 30.04.2004 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2003 rok.
  18. Nr XIX/102/2004 z dnia 30.04.2004 w sprawie wyboru banku do prowadzenia obsługi budżetu Gminy Frysztak.
  19. Nr XIX/103/2004 z dnia 30.04.2004 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego we Frysztaku.
  20. Nr XIX/104/2004 z dnia 30.04.2004 w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Publicznego we Frysztaku.
  21. Nr XIX/105/2004 z dnia 30.04.2004 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Frysztak.
  22. Nr XIX/106/2004 z dnia 30.04.2004 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Frysztak.
  23. Nr XX/107/2004 z dnia 27.05.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004.
  24. Nr XX/108/2004 z dnia 27.05.2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
  25. Nr XX/109/2004 z dnia 27.05.2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  26. Nr XX/110/2004 z dnia 27.05.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak.
  27. Nr XXI/111/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.
  28. Nr XXI/112/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Frysztak podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.
  29. Nr XXI/113/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego.
  30. Nr XXI/114/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
  31. Nr XXII/115/2004 z dnia 28.07.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004r.
  32. Nr XXII/116/2004 z dnia 28.07.2004 w sprawie zmiany zakresu realizacji niektórych wieloletnich programów inwestycyjnych.
  33. Nr XXII/117/2004 z dnia 28.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych z programu operacyjnego "SAPARD" z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z umów w postaci weksli "in blanco".
  34. Nr XXII/118/2004 z dnia 28.07.2004 w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak.
  35. Nr XXIII/119/2004 z dnia 10.09.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.
  36. Nr XXIII/120/2004 z dnia 10.09.2004 w sprawie zmian w realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
  37. Nr XXIII/121/2004 z dnia 10.09.2004 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zalesień w gminie Frysztak.
  38. Nr XXIII/122/2004 z dnia 10.09.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Frysztak.
  39. Nr XXIII/123/2004 z dnia 10.09.2004 >w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Frysztak.
  40. Nr XXIV/124/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie określenia sposobów sprawienia pogrzebu.
  41. Nr XXIV/125/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie zasad dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole.
  42. Nr XXIV/126/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
  43. Nr XXIV/127/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.
  44. Nr XXIV/128/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.
  45. Nr XXIV/129/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.
  46. Nr XXIV/130/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.
  47. Nr XXIV/131/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie zmian w realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
  48. Nr XXIV/132/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Frysztak.
  49. Nr XXIV/133/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak.
  50. Nr XXIV/134/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak.
  51. Nr XXIV/135/2004 z dnia 26.11.2004 w sprawie zwolnienia niektórych przedsiębiorców z opłat za wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
  52. Nr XXVII/136/2004 z dnia 30.12.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.
  53. Nr XXVII/137/2004 z dnia 30.12.2004 w sprawie zmian w realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
  54. Nr XXVII/138/2004 z dnia 30.12.2004 w sprawie powołania radnego do reprezentowania gminy w zgromadzeniu Związku Komunalnego "Wisłok".
  55. Nr XXVII/139/2004 z dnia 30.12.2004 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami.
  56. Nr XXVII/140/2004 z dnia 30.12.2004 w sprawie obniżenia ceny 1q żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005r.
  57. Nr XXVII/141/2004 z dnia 30.12.2004 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok.
  58. Nr XXVII/142/2004 z dnia 30.12.2004 w sprawie w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Stępina.


Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 28.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 21 583