RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.5.2017

08.09.2017

 Frysztak, 07-09-2017 r.

Gpr.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Spółki P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającej przez Pełnomocnika – Pana Andrzeja Bartosińskiego

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu STY7001_B, w skład której wchodzą:
- stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m n.p.t.;
- dziewięć anten sektorowych;
- pięć anten radioliniowych;
- urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych u podnóża wieży kratowej oraz drogi kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami;
- instalacja zasilająca i odgromowa;
- ogrodzenie;
na części działki nr ew. 140, obr. ew. Cieszyna.

W dniu 07-09-2017 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie terenów narażonych na osuwanie się mas ziemnych oraz ochrony gruntów rolnych,
• Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych– w zakresie melioracji wodnych,
• Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu – Delegatura WUOZ w Rzeszowie – odnośnie lokalizacji inwestycji w obszarze stanowiska archeologicznego.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 08.09.2017

Dokument oglądany razy: 138
« inne obwieszczenia i informacje