RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.4.2017

30.06.2017

 Frysztak, 30-06-2017 r.

Gpr.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 19 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie,
działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr ew. 392/13, części działki nr ew. 392/14, części działki nr ew. 392/15 i części działki nr ew. 392/16, oznaczonych na załączniku nr 1 konturem ABCDEFGHIJKLA obr. ew. Cieszyna.

W dniu 30-06-2017 r. Wójt Gminy Frysztak zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do następujących organów:
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• Starosta Powiatu Strzyżowskiego – w zakresie terenów narażonych na osuwanie się mas ziemnych oraz ochrony gruntów rolnych,
• Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych– w zakresie melioracji wodnych.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie pok. nr 16, w godz. urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Tel. 017 27 77 110 wew. 316, mail: magda.sliwka@ug.frysztak.pl.

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 30.06.2017

Dokument oglądany razy: 82
« inne obwieszczenia i informacje