RSS
szukaj
RSS
A A A K

Wzory dokumentów i formularzy

W tym dziale znajdują się wzory dokumentów, formularzy, deklaracji, itp., które wykorzystuje się w Urzędzie Gminy Frysztak.

WZORY WNIOSKÓW DLA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH "RODZINA 500+"

Wniosek Rodzina 500+

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej


WZORY DOKUMENTÓW I FORMULARZY
Referat Budżetu i Finansów


Deklaracja na podatek leśny DL-1
Osoby prawne

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną


Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Osoby prawne

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną


Deklaracja na podatek rolny DR-1
Osoby prawne

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną


Informacja w sprawie podatku leśnego, nieruchomości, rolnego - IP
Osoby fizyczne

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

PODATEK LEŚNY

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

PODATEK ROLNY

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej po wydrukowaniu.

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną


WZORY DOKUMENTÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Podanie o przyznanie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi lub narkomanii do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej


WZORY DOKUMENTÓW I FORMULARZY
Referat Spraw Obywatelskich i Organizacji

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Dokument PDF do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie obywatel.gov.pl do złożenia drogą elektroniczną (przez internet)


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

WZORY DOKUMENTÓW I FORMULARZY
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowej

Formularz dostępny na platformie ePUAP do złożenia drogą elektroniczną


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Edytowalny formularz PDF w programie Adobe Acrobat Reader do złożenia w formie papierowejOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 04.03.2019
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 11 789